Vedtekter

Globale vedtekter

§1 Nerdeklubben Rockens Riddere® ble dannet i Tønsberg 8. september 2001, av The Four Founding Rockers: Thomas Bergan, Truls Larsen, Skjalg Rorgemoen og Dan Alexander Jupskås.

§2 Formålet til Rockens Riddere® er å stimulere deltagernes musikkinteresse, nysgjerrighet og kunnskap om ny og gammel musikk av god kvalitet, og kombinere dette med godt sosialt lag med god drikke.
§2.a Visjonen til Rockens Riddere® er: ”Vi vil gi rock, råkk og atter rawk til folket!”

§3 Rockens Riddere® har registrert domenet www.rockensriddere.no og dette eies av Ridder Bergan. Denne websiden inneholder bl.a. ordenens vedtekter, møtereferater og profilsider for alle medlemmer.
§3.a Kun Sentralstyrets webmaster er endringsansvarlig for innholdet på www.rockensriddere.no. Unntaket er redigering av den enkelte avdelings referater som fylles ut av den enkelte avdelingsreferent ved bruk av utsendt malskjema fra webmaster. ALL annen redigering skal foretas av sentralstyrets webmaster.
§3.b Webmaster har det daglige ansvaret for driften av nettsiden dog skal alle større endringer i innhold/funksjonalitet godkjennes av sentralstyret.

§4 Rockens Riddere® er mot rasisme og intoleranse, men forbeholder seg retten til å latterliggjøre (hver)andres dårlige musikksmak /valg av dårlige låter. Dette gjelder kun på møtekvelder. I det daglige liv må Ridderne forholde seg til samfunnets lover og regler som vanlige borgere.

§5 Møte skal holdes en gang hvert kvartal, totalt 4 ganger i året.
§5.a En gang i året bør det gjennomføres en landskonferanse på dertil egnet sted. Hit inviteres medlemmer fra alle avdelinger for workshops, generalforsamling og generell utveksling av erfaringer. I tillegg bør det holdes en teambuilding excercise, en sammenkomst der riddere med følge samles til sosialt lag.
§5.b Generalforsamlingen skal arrangeres i forbindelse med Sentralstyrets julebord. Ordenens vedtekter kan kun endres under generalforsamlingen. Forslag til endringer av vedtektene skal være sendt til Sentralstyret 1 - en - måned før avholdelse av generalforsamlingen. Sentralstyrets referent plikter å sende ut forslagene til endringer av vedtektene til Sentralstyrets riddere 3 - tre - uker før avholdelse av generalforsamlingen.
§5.c: Alle riddere i Sentralstyret må ha satt seg inn i forslagene til endringer før avholdelse av generalforsamlingen. Sentralstyrets referent roper opp paragrafen som er foreslått endret og ridderne svarer med enten bekreftende nikk eller avvisende hoderyst. Et forslag må godkjennes av minst 2/3 av de medlemmene som er tilstede for å bli gyldig godkjent som vedtekt.
§5.d: Hvis Sentralstyret føler det er behov for en umiddelbar endring av vedtektene til ordenen kan det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling. Dette kan kun skje på et avdelingsmøte i Sentralstyret når alle riddere i avdelingen er til stede - alle riddere må stemme for at vedtekten godkjennes. Eneste unntak til denne regelen er at fraværende ridder har gitt annen ridder rett til å levere sin stemme. Dette må dokumenteres i skriftlig form. Vedtekten blir dog ikke formelt en del av ordenens regelsett før neste generalforsamling.

§6 For Rockens Riddere® er hver dag en rock n’ roll dag!

Rockvedtekter

§7 Kvalitetsmusikk innenfor alle definisjoner av Rock er akseptert. Også all musikk som har definert Rock slik den fremstår pr dags dato.

§8 Eldre musikk oppfordres, men er ikke et krav. All Rock skal likestilles ved poenggiving, uansett alder.

§9 Bruk av eldre avspillingsmetoder som vinyl og kassett, oppfordres. Dette er dog ikke et krav. Det er også akseptert å presentere låter med visuelle midler, i tilfeller der dette er mulig. Alle presentasjonsteknikker (vinyl, mc, cd/dvd og digitale formater) likestilles ved poenggiving. Streaming fra internett godtas som godkjent avspillingsformat hvis musikken ikke kan anskaffes på annet vis. Streaming fra internett godtas ikke som avspillingsformat hvis musikken er allment tilgjengelig på annet vis.
§9.a Per 19.11.11 stilles møtestedet kun krav om tilfredsstillende avspillingsutstyr for vinylskiver. Avspillingsutstyr for andre presentasjonsteknikker regnes som supplement og kan variere fra de ulike møtesteder.

§10 Medlemmer av Rockens Riddere® skal alltid misjonere for god musikk i form av alle definisjoner av Rock. Denne misjoneringen kan gjerne foregå gjennom direkte formidling som bookingvirksomhet, konsertarrangement, salg av musikk og dj’ing, eller gjennom påvirkende musikkjournalisme eller quizarrangement med god musikk som tema.

Riddervedtekter

§11 Avdelingsreferent plikter å ferdigstille og levere siste referat så raskt som mulig og senest en uke etter møtet. Avdelingsreferenten plikter å meddele sin avdeling og ordenens webmaster om forsinkelser ut over denne fristen og estimert ny leveringsdato. Ordenens webmaster plikter å legge inn avdelingenes referater så raskt som mulig og senest en uke etter levering. Webmaster plikter å meddele Sentralstyret og involvert avdelingsreferent om forsinkelser ut over denne fristen og estimert ny leveringsdato. Ordenens webmaster har kun ansvar for å legge inn referater fra gjeldende møteperiode (kvartalsår). Eldre referater vil ikke bli lagt inn så fremt det ikke inngås spesifikk avtale mellom ordenens webmaster og den spesifikke avdeling.

§12 Møtene skal i så stor grad som praktisk mulig alternere mellom medlemsbyene, og medlemmenes husstander. Alle medlemmene skal ha like stor mulighet til å inspisere de andre medlemmenes platesamling. Møteholder har ansvaret for å ordne overnatting for tilreisende riddere.

§13 For å bli medlem av Rockens Riddere® må man anbefales av to eksisterende medlemmer, og delta på et møte som prospect. Om man presenterer akseptabelt høyt nivå på musikken, er en likandes person og godkjennes enstemmig av medlemmene, er man tatt opp som offisielt medlem fra neste møte. Kun 1 (en) prospect kan vurderes på hvert RR-møte.
§13.a En prospekt kan enten bli anbefalt av ordenens riddere personlig eller sende inn et søknadsskjema som gjennomgås av Sentralstyret.
§13.b En prospekt adles til ridder ved at alle ridderne til stede nikker anerkjennende til vedkommende. Hvis en eller flere riddere fnyser av vedkommende er han ikke godkjent som ridder i Rockens Riddere.

§14 Nye avdelinger av Rockens Riddere® kan kun startes av en godkjent Ridder som beskrevet i forrige paragraf. Ønske om ny avdeling skal tas opp på et offisielt Rockens Riddere® møte, og godkjennes av alle ridderne til stede. Kun ved enstemmig godkjennelse kan en ny avdeling opprettes, og den vil da ansees som en offisielt godkjent underavdeling av Rockens Riddere®. Avdelingen må deretter forholde seg til de gjeldende vedtektene for Rockens Riddere®. Kun den opprinnelige avdeling av Rockens Riddere® har rett å kalle seg kun Rockens Riddere®. Alle påfølgende underavdelinger må legge til ”avd. [stedsnavn/evt. bydel]” hvor stedsnavn er det sted ordenen holder de fleste av sine møter eller har sin opprinnelse.

§15 Når en ny godkjent underavdeling av Rockens Riddere® har sitt første møte, skal minst en Ridder fra Rockens Riddere® (i.e. den opprinnelige avdelingen) delta med egen spilleliste. Denne spillelisten skal settes sammen av låter fra Topp 3 listen fra tidligere RR møter. Flere av Ridderne fra moderavdelingen kan delta som observatører, men stiller seg bak den samme spillelisten. Formålet med dette er å observere at den nye avdelingen følger den originale hensikten med Rockens Riddere®, samt å ha en høytidelig overrekkelse av Rockens Riddere® vedtektene. Det skal også knyttes rock n’ roll vennskapsbånd! Når dette møtet er gjennomført er avdelingen offisielt tatt opp i Rockens Riddere®.

§16 Hvis en ridder av uforklart grunn ikke har stilt til møte to ganger uten avbrudd kan den enkelte avdelingen retitulere ridderen til hangaround. Han kan fremdeles stille til møte, men en tillatelse må søkes gitt av avdelingen.

§17 Hvis en ridder av uforklart grunn ikke har stilt til møte fire ganger uten avbrudd kan den enkelte avdeling definere ridderen som død for klubben.

§18 Hvis en ridder ønsker å selge deler av sin platesamling plikter han å si fra til avdelingen, evt. hele ordenen, slik at hans medriddere gis muligheten for evt. førstebud.

Møtevedtekter

§19 Deltagere MÅ stille i t-skjorte med bandtrykk på hvert møte, dette er et absolutt krav. Fravær av slik t-skjorte medfører 25 minuspoeng fra vedkommendes totalsum. På samme måte vil lik t-skjorte i flere møter på rad medføre trekk av 25 poeng fra vedkommendes totale poengsum i møtet der overtredelsen skjer. Dette kan påvirke utfallet av kåringen av kveldens tipser, og ansees som strengest mulig straff. Referenten noterer overtredelsen, og inkluderer straffetrekket i referatet/poengtabellen.

§20 Møtene i Rockens Riddere® starter presis. Hvis en ridder ikke er til stede under deler av et møte får han ingen utvidet spilletid. Han tar kun sin plass rundt bordet og deltar som normalt den resterende delen av møtet fra neste hele runde.
§20.a Tidspunkt for møte kan senest endres innen kl. 16:00 dagen før møtestart.
§20.b En matpause legges inn i midten av møtet hvor man kan knytte sosiale bånd og la praten gå før møtet fortsetter.

§21 Alle deltagende medlemmer skal forberede seg til møtet, og ha en spilleliste på minst 8 låter klar før møtet starter. Å møte uforberedt tolereres ikke, da valg av låter under møtet tar fokuset vekk fra lyttingen, og dermed medfører useriøs poenggiving.

§22 Medlemmene skal i størst mulig grad etterstrebe presentasjon av nye artister hver gang, dvs ikke repetere artistutvalget i unødvendig stor grad. Hva som er ”unødvendig stor grad” defineres av deltakerne på hvert møte. Det er for øvrig tillatt å ha favorittartister og å misjonere for disse.

§23 På grunn av møtenes lengde er antall deltagere på hvert møte begrenset oppad til maks 6. Dette er beregnet av vår siv.ing ved hjelp av en formel som tar hensyn til blant annet LPD (låter pr. deltager), O (overnatting) og LL (låtlengde). Med 6 eller færre deltagere antas det at man får en optimal fordeling av antall spilte låter, og det er også tatt hensyn til at Rockere ikke er glad i tidlig møtestart.

§24 På grunn av møtenes lengde tillates kun 1 (en) låt med varighet lenger enn 10 minutter (begrenset oppad til max 15 minutter), pr medlem pr møte. Ved gjentatte lange låter i samme møte har de andre medlemmene rett til å avbryte låtene etter skjønn, men avgjørelsen om avbrytning av låt må begrunnes godt.

§25 I tillegg til de ordinære rundene åpnes det for en supplerende runde med umiddelbar premiering: møtets temalåt hvor tema avtales i forkant av møtet. Denne runden gjennomføres i forbindelse med matpausen og etter gjennomført runde premieres vinneren med et anerkjennende nikk.

§26 Den som sitter til venstre for verten starter møtet, runden følger deretter klokkegangen mot venstre, og verten får æren og gleden av å avslutte møtet.

§27 Ved avspilling skal den som spiller låten ikke avsløre artist før etter at poeng er avgitt. Om andre Riddere gjetter artist, eller vet hvem det er, skal ikke spillende Ridder avsløre om det er rett eller galt før poeng er gitt. Ved avspilling av rock skal man ikke forlate avspillingslokalet i lengre perioder uten godkjennelse fra resten av styret. Dette inkluderer bl.a. toalettbesøk, røyking, telefonsamtaler eller arbeid med egen spilleliste.
§27.a Ved avspilling av rock skal ridderne til stede på møtet holde praten på et akseptabelt nivå. Det er musikken som skal stå i fokus.
§27.b: Unntak fra denne regelen gjelder ridderen som spiller låta når forstyrrelsen forekommer, bortsett fra ved henting av drikkevarer, snacks og korte toalettbesøk.

§28 Ved manglende gitt poengsum setter referenten låtens poengsum til 8 (av 10 mulige) poeng. Dette for at låtspiller ikke skal straffes for lytters sløvhet.

§29 Karakterskalaen til Rockens Riddere som benyttes ved riddermøter skal speile den enkelte ridders musikksmak og samtidig være entydig for alle riddere. Poengskala går fra 1 (dårligst) til 10 (best). 10 er utgangspunktet for poenggiving av enhver låt. Deretter trekkes det poeng for låtens grad av kvalitet og evt for grad av forhold poenggiver har til artisten fra før. Taktisk poenggiving er ikke tillatt, det skal stemmes rett fra rockehjertet!
§29.a: Karakterer 1-3 - slaktkarakterer: Karakteren 1 er en bøttelåt av en bøtteartist, mens man med karakterene 2-3 signaliserer at låta er så dårlig at man ønsker plata "dit pepper'n gror".
§29.b: Karakterer 4-6 - snittkarakterer: Karakteren 4 er en dårlig låt, men ikke så ille at man ønsker å knuse stereoanlegget. Karakterene 5-6 gis til låter som ikke gir ridderen noe som helst, men som er helt grei tidtrøyte.
§29.c: Karakterer 7-8 - godkarakterer: Karakterene 7-8 gis til gode låter som setter rockefoten i gang - dette skal være låter som griper oppmerksomheten til ridderen og som gir noe ut over å være bakgrunnsmusikk. Låten er verdig et kjøp.
§29.d: Karakteren 9 - toppkarakter: Karakteren 9 skal benyttes til en låt som er strålende og som virkelig griper lytteren.
§29.e: Karakteren 10 - blinkskudd: Karakteren 10 er en fantastisk låt av en artist som poenggiver i utgangspunktet ikke har noe forhold til. 10 kan også gis til en kjent artist dersom artisten ikke gjenkjennes i løpet av låtens varighet.

§30 Alle møter skal avsluttes etter hele runder, slik at alle spiller like mange låter.

§31 Hvis en ridder velger å trekke seg før møteslutt vil gjennomføring av hans tur gi ridderen 1) normal poengsetting hvis ridderen har gitt avdelingen tilgang til egnet lydspor, eller 2) 0 poeng hvis han ikke har gitt avdelingen tilgang til egnet lydspor.

§32 Vinneren av hver runde får heder, ære og anerkjennende nikk fra sin medriddere, tidsbegrenset til førstkommende møte etter vinnerrunden. Det finnes ingen tapere i Rockens Riddere®, kun likandes folk med god musikksmak.

§33 Tid og sted for neste møte skal avtales ved møtestart, mens alle fortsatt er i stand til å gjøre rede for seg.

§34 Om mulig skal møtene kombineres med en kvalitetskonsert. I alle tilfeller skal møtene avsluttes med tur ut på den aktuelle byens utesteder for å misjonere for Rock av høy kvalitet. Gjerne med skive med godlåter på lomma.


Vedtatt i Oslo, 19.november 2011
(sign)

Forslag til endringer i vedtektene - til generalforsamlingen i 2012:


§3 Rockens Riddere® har etablert sitt nettsted på http://riddere.blogspot.com. Denne websiden inneholder bl.a. ordenens vedtekter, info om ordenens avdelinger og internettressurser, m.m. I tillegg er det etablert en bloggfunksjon for komprimerte referater, anmeldelser av konserter/plater og annen informasjon relatert til Rockens Riddere®.
§3.a Alle riddere kan skrive innlegg på bloggen; avdelingsreferentene er i tillegg ansvarlige for å publisere de komprimerte referatene i henhold til de gjeldende regler for dette. ALL endring av oppsettet av hjemmesidene skal foretas av sentralstyrets webmaster/referent

§3.b Webmaster har det daglige ansvaret for driften av nettsiden, dog skal alle større endringer i innhold/funksjonalitet godkjennes av sentralstyret.

§9.b Ridderne oppfordres til å ta med musikken på fysisk format da omslagskunst regnes som en utvidet del av det helhetlige åndsverket. Streaming/digitale formater kan dog benyttes i særlige tilfeller (flytting/oppussing) o.l.

§11 Avdelingsreferent plikter å ferdigstille og levere siste referat så raskt som mulig og senest en uke etter møtet. Avdelingsreferenten plikter å meddele sin avdeling om forsinkelser ut over denne fristen og estimert ny leveringsdato.


§25 I tillegg til ordinære rundene åpnes det for en - eller flere -  supplerende runde(r) hvis de oppmøtte riddere skulle ønske dette. Disse rundene vil da bli betraktet på lik linje med de opprinnelig 8 rundene.